Tukipalvelut kotiin

Kotiin tarvittavien avustuspalveluiden järjestäminen kuuluu ensisijaisesti kotikunnan sosiaalitoimen vastuulle. Kunnan tarjoamien eri vaihtoehtojen selvittämiseksi yhteys sosiaalitoimeen tulee ottaa riittävän ajoissa. Sosiaalitoimessa arvioidaan palvelutarve ja laaditaan palvelusuunnitelma. Kotikunnalla on oikeus periä tarvittavien avustus- ja tukipalveluiden järjestämisestä aiheutuneet kustannukset jälkikäteen vakuutusyhtiöstä.

Kuljetuspalvelu. Kunta järjestää vaikeavammaiselle henkilölle kuljetuspalveluja työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen ja virkistymisen vuoksi, jos hänellä on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa eikä hän vammansa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä.

Henkilölle saa tarvitessaan myös saattajan. Työ- ja opiskelumatkojen lisäksi hän voi tehdä vähintään 18 matkaa kuukaudessa omassa tai lähikunnassa. Kuljetukset järjestetään pääosin taksilla; yhteiskuljetukset ja palvelulinjat ovat myös yleistymässä. Kuljetuksesta asiakas maksaa saman maksun kuin julkisessa liikenteessä. Lisää tietoa saa kunnan sosiaalivirastosta.

Palveluasuminen. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden selvittämiseksi tarvitaan kunnalta palveluasumispäätös sekä selvitys aiheutuneista kustannuksista. Liikennevahinkolautakunnan ohjeistuksen, vakiintuneen korvauskäytännön ja Vakuutusoikeuden oikeuskäytännön mukaisesti kuntoutuslain perusteella korvataan vaikeasti vammaiselle palveluasumisen lisäkustannuksista enintään ylimmän hoitotukiluokan kaksinkertainen määrä. Tämä osuus maksetaan palveluasumisen järjestäneelle kunnalle. Lisäksi maksetaan vammautuneelle itselleen mahdollisesta palveluasumisen piirin ulkopuolisesta avuntarpeesta liikennevakuutuksen hoitotukea.

Tulkkipalvelu. Liikennevakuutuksen kuntoutuslain perusteella tulkin käytöstä aiheutuvat kustannukset korvataan kohtuulliseen määrään saakka. Se, mitä voidaan pitää tarpeellisena ja kohtuullisena tulkkipalvelujen määränä, on ratkaistava erikseen kussakin yksittäistapauksessa.