Vapaaehtoistoiminta

TATU ry on tapaturman ja potilasvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden lasten, nuorten (alle 30v) ja heidän läheisten valtakunnallinen tukiyhdistys. 

TATUssa vapaaehtoistyötä voi tehdä vertaistukijana, kokemustoimijana, kehittäjänä ja hallituksen jäsenenä. Vapaaehtoisilla on oikeus ohjaukseen ja tukeen TATUn työntekijöiltä. Järjestämme myös koulutuksia vapaaehtoisillemme. Lisäksi vuosittain järjestetään vapaaehtoisten oma tapaaminen, jossa virkistäydytään ja tavataan toisia, saadaan siis vertaistukea itsekin samalla!  

Lisätietoja vapaaehtoistoiminnasta Anu Hämäläiseltä 

Vertaistukija

Vain vertainen voi tietää miltä toisesta tuntuu. Vertaistuki on vapaaehtoista, luottamuksellista ja tasa-arvoista vuorovaikutusta, jonka pohjana on sama tai samankaltainen kokemus.  

Vertaistuki on kokemusten jakamista saman kokeneen kanssa. Vertaistuen tärkeimmät elementit ovat kertominen ja kuunteleminen. Kun ihminen sairastuu tai vammautuu, sairastuneen ja läheisen tiedonjano on suuri. On tärkeää kuulla, mitä sairastuminen tai vammautuminen tarkoittaa käytännössä ja miten se vaikuttaa elämään. Saman kokeneet voivat kertoa kokemuksiaan sairauden tai vammautumisen kanssa elämisestä. Parhaimmillaan vertaistuki parantaa elämänlaatua ja toimii tukena ja apuna arjen haasteissa. 

Vertaistukijana voi toimia henkilö, jolla on omakohtainen kokemus tapaturmasta tai potilasvahingosta perheessä. Koulutettu vertaistukihenkilö osaa tukea ja rohkaista, kuunnella ymmärtäen ja kysyä oikeat kysymykset. Vertaistukihenkilö muistaa ja mitä tunteita tapaturma tai vammautuminen herätti. Hän tunnistaa ajatukset, joita sairastuneen tai läheisen päässä pyörii. 

TATU ry kouluttaa vertaistukijoita. Koulutuksessa vertaistukija saa tietoja ja taitoja, joiden avulla hän osaa kohdata tapaturman ja potilasvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden lapsen, nuorten tai heidän läheisen Tavoitteena on, että tuettava pystyisi ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan ja että hän voisi elää tilanne huomioiden mahdollisimman hyvää elämää. 

Vertaistukea voi antaa kasvokkain, puhelimessa tai verkossa.  

Kokemustoimija

Kokemustieto täydentää asiantuntijatietoa ja meiltä TATU ryssä löytyy koulutettua kokemustoimijoita. 

Kokemustoiminnan tehtävänä on tiedon ja ymmärryksen lisääminen tapaturman ja potilasvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä elämästä. 

Kokemustoimijat pyrkivät lisäämään tietoa oman kokemuksen kautta heille, joilla ei ole omaa vastaavaa kokemusta. Kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi eri alan ammattilaiset, opiskelijat tai sairaalat. Kokemustoimijat voivat pitää alustuksia, luentoja tai puheenvuoroja kokemustietoonsa perustuen erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Kokemustiedolla on vaikuttava paikka myös palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.  

Kokemustoimijat voivat kertoa esimerkiksi sairaudestaan, saamastaan hoidosta, palveluista tai kuntoutuksesta. Kokemustoimijoiden hyödyntäminen luo mahdollisuuden syventää tulevien ammattilaisten osaamista erilaisista sairauksista tai vammoista. Kokemustoimija voi toimia myös yleisen tietoisuuden lisääjänä sekä ennakkoluulojen vähentäjänä antaen haastatteluja ja tekemällä median kanssa yhteistyötä. 

TATUn kokemustoimijat koulutetaan yhteistyössä kokemustoimintaverkoston kanssa. 

Tilaa TATUn kokemustoimija: anu.hamalainen@tatury.fi. Voit tilata kokemustoimijan myös etäyhteydellä tapahtumaasi.  

Tilaaja ja kokemustoimija sopivat keskenään palkkiosta ja muista mahdollisista kuluista. 

TATU ry suosittelee, että kokemustoimijalle ei syntyisi kuluja. 

Lue lisää toiminnasta   Vapaaehtoistoiminta – TATU ry 

Kehittäjä

TATU ry on olemassa kohderyhmän tarpeita varten ja on tärkeää, että toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa ovat mukana lapset, nuoret ja läheiset. TATUssa toimii vapaaehtoisten kehittäjien ryhmä. He osallistuvat viikonlopputapaamisiin, etänä pidettäviin koulutustapaamisiin sekä keskustelevat ajankohtaisista aiheista someryhmässä. Kehittäjät ovat olleet luomassa TATUn toiminnan arvoja, tekemässä Tartu tulevaisuuteen -tietoportaalia, ideoimassa TATUn logoa, kotisivua ja yleensä näkyvyyttä. Uusia kehittämisen aiheita tulee jatkuvasti ja tartumme yhdessä kehittäjänuorten kanssa ajankohtaisiin aiheisiin ja viemme niitä yhdessä eteenpäin.