Kuntoutussuunnitelma ja kuntoutuksen järjestyminen

Vakuutusyhtiö korvaa kuntoutuslain perusteella sairaalavaiheen jälkeen tarvittavan lääkinnällisen kuntoutuksen (mm. terapiat, laitoskuntoutus sekä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit). Korvausarvioinnissa lähtökohtana käytetään terveydenhuollon yksikön laatimaa kuntoutussuunnitelmaa. Maksusitoumukset kuntoutukseen on usein tarkoituksenmukaista määritellä voimassa olevan kuntoutussuunnitelman kanssa samalle ajanjaksolle.

Kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma on määrätyksi ajanjaksoksi tehty asiakirja, jonka tarkoituksena on helpottaa kuntoutujalapsen/nuoren asioiden kokonaisuuden hahmottamista. Se voidaan tehdä hoidosta vastaavan tahon toimesta yhteistyössä perheen, kuntoutujalapsen/nuoren, lääkärin ja erityistyöntekijöiden kanssa. Kuntoutussuunnitelmaa arvioidaan, tarkastetaan ja muutetaan tarpeen mukaan esim. poliklinikkakäyntien yhteydessä.

Vakuutusyhtiö arvioi kuntoutussuunnitelman pohjalta tarvittavien kuntoutuspalveluiden korvattavuuden ja laatii arvioinnin pohjalta tarvittavat maksusitoumukset ja korvauspäätökset. Kuntoutussuunnitelman tarkistaminen kuuluu kuntoutussuunnitelman laatijan vastuulle eli hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan julkisen terveydenhuollon yksikön vastuulle.

Millaisia terapioita kuntoutukseen voi sisältyä? Liikennevakuutuksen kuntoutuslakien perusteella korvataan toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi lääketieteellisesti arvioiden aiheellisena pidettävät avo- ja laitoskuntoutusjaksot. Arvioinnin pohjana käytetään hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan tahon laatimaa kuntoutussuunnitelmaa.

Avokuntoutuksena voidaan korvata esimerkiksi fysio- ja toimintaterapiaa, puheterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta. Lisäksi aivo- ja liikuntavammaiset voivat tarvita esimerkiksi ratsastus-, musiikki- tai taideterapiaa. Hoidon ja terapian antajana tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilö. Terapiasta tulee toimittaa aina kirjallinen kuntoutuspalaute vakuutusyhtiöön.

Kuntoutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen. Avokuntoutus (terapiat) toteutetaan yleensä yksityissektorilla ja aiheutuvat kustannukset korvataan terapeutin laskun mukaisesti. Vammautuneelle henkilölle korvataan kuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset matkakustannukset. Matkoilla tarkoitetaan kuntoutettavan matkoja kotoa kuntoutuslaitokseen (esimerkiksi avoterapiaan tai laitoskuntoutukseen), oppilaitokseen tai vastaavaan ja takaisin. Matkat korvataan edullisimman sellaisen kulkuneuvon perusteella, joka on lapsen toimintakyvyn kannalta mahdollinen. Mikäli julkisten kulkuneuvojen käyttö ei ole mahdollista, korvataan oman auton käytöstä aiheutuvat kustannukset tai taksikulut kuittien mukaisesti.

Liikennevakuutuksen kuntoutuslain perusteella korvataan sopeutumisvalmennuksesta kuntoutujalle aiheutuneet kustannukset mukaan lukien hänen omaisensa tai hänestä tosiasiallisesti huolehtivan henkilön sopeutumisvalmennuksessa mukanaolosta aiheutuneet välttämättömät matka- ja asumiskustannukset sekä tällaisen henkilön ansionmenetys.